ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/grant B+R

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny wykonania usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego kompozytowego laminatu na bazie odpadów poprodukcyjnych, związanej z planowanym do realizacji przez naszą firmę AbaPlus Murawscy s.c. przedsięwzięciem dotyczącym wdrożenia na rynek nowego produktu – płyty architektonicznej/ designerskiej z laminatu na bazie odpadów poprodukcyjnych. Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji do pobrania pod linkami poniżej:

Ofertę proszę złożyć na załączonym formularzu do dnia 14.03.2024r. do godz. 08.00.

Zakup realizowany będzie w ramach projektu grantowego „Bon na badania”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, I. Badania i innowacje, 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI B+R RAMACH ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR 1/2024/grant B+R

Zamawiający firma Aba Plus Murawscy s.c. informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 13.03.2024 r. złożona mailowo w dn. 13.03.2024 r. o godz. 12:48.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

Protokół wyboru oferenta