AbaPlus

Dotacja

 Przedsiębiorstwo ABA PLUS MURAWSCY s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej dla firmy ABA PLUS MURAWSCY S.C.”

Cele projektu:

➢ dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu;

➢ tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej;

➢ poprawa spójności wewnętrznej regionu, osiągnięta w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju;

➢ zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki;

➢ zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, zgodnie z zobowiązaniami akcesyjnymi;

➢ wspieranie efektywności energetycznej;

➢ redukcja emisji gazów cieplarnianych;

➢ zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego, poprawy stanu jakości środowiska;

➢ promowanie strategii niskoemisyjnej.

Zakładane efekty projektu:

➢ moc całkowita instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej: 25,60 kWp;

➢ energia wyprodukowana przez system OZE: min. 25,08 MWhe/ rok;

➢ szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]: min. 20,37 t

Dofinansowanie projektu z UE: 75.600,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 132.840,00 PLN